Tietosuojaseloste

Minimalisti Oy tietosuojaseloste päivitetty 31.10.2018

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Minimalisti Oy
Leppämäentie 5
42300 Jämsänkoski

Yhteystiedot
rekisteriä koskevissa asioissa

Minimalisti Oy

Mikko Virtanen

Leppämäentie 5
42300 Jämsänkoski

0440 689 373
mikko.virtanen@minimalisti.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Edellämainittu

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat tilauksen / ostoksen tehneet asiakkaat, yritykset ja yhdistykset ja näiden yhteyshenkilöt kyseiseen tilaukseen liittyen.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Kirjanpitolain mukaisesti:
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen
käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • kirjanpitoaineiston hoitaminen
 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi / yhteyshenkilö
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • Y-tunnus

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • asiakasnumero
 • toimitus-ja maksutavat
 • luottotiedot tarvittaessa

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti sähköpostitse tai kirjeenä. Pyynnössä on oltava tarkat yhteystiedot:

Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero.

Tarkistamme tarvittaessa henkilötiedot valokuvan, syntymäajan ja/tai sosiaaliturvatunnuksen perusteella. ( esim. passi tai ajokortti )

Tarkistuspyyntöjen tiedot säilytämme luottamuksellisesti asian käsittelyajaksi.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai
puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei
ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen,
voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen

käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet
Yksityisesti ylläpidetty tietolähde

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • asiakassuhteen syntyessä tietojen puuttuessa julkisesta tai yksityisestä tietolähteestä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Minimalisti Oy:n ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

8. Henkilötietojen käsittelijät

 • Minimalisti oy / laskutus / rekisterinpitäjä.
 • Tilitoimisto / kirjanpitäjä vain laskutustietojen osalta.
 • Luottotappion syntyessä luovutamme tiedot valtuutetulle perintätoimistolle.
 • Viranomainen tarvittaessa.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös
ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.